Pages

Tuesday, July 16, 2013

Exclusive: Masjid Al-Haram Expansion 2013 Footage from Tower Crane - YouTube

Exclusive: Masjid Al-Haram Expansion 2013 Footage from Tower Crane - YouTube

Ai është ngadhnjyesi.

Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju sprovuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngadhnjyesi, mëkatëfalësi. 
Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj, drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje?  
Mandej, herë pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet të ti i përulur dhe i molisur.  

Surat Al-Mulk - The Noble Qur'an - القرآن الكريم

Surat Al-Mulk - The Noble Qur'an - القرآن الكريم